Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 214/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2014-02-04

Sygn. akt IV P 214/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 04.02.2014r.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział IV Pracy

w składzie:

Przewodniczący SSR Danuta Kaczerewska

Protokolant Danuta Błachaniec-Kępa

po rozpoznaniu w dniu 04.02.2014r. w Zgorzelcu

sprawy

z powództwa A. S.

przeciwko Fabryce (...) B. (...) Spółka Jawna w Z.

o nagrodę jubileuszową

I.  zasądza od strony pozwanej Fabryki (...) B. (...) Spółka Jawna w Z. na rzecz powódki A. S. kwotę 2936,00 zł ( słownie: dwa tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych) netto wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11.03.2011r. do dnia zapłaty,

II.  zasądza od strony pozwanej Fabryki (...) B. (...) Spółka Jawna w Z. na rzecz powódki A. S. kwotę 450 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego,

III.  dalej idące postepowanie umarza ( art. 355 § 1 kpc),

IV.  zasądza od strony pozwanej Fabryki (...) B. (...) Spółka Jawna w Z. na rzecz Skarbu Państwa– Sąd Rejonowy w Zgorzelcu kwotę 147 zł tytułem opłaty sądowej (art. 113.1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 90 poz. 594).

IV P 214/13

UZASADNIENIE

Powódka - A. S. w pozwie skierowanym przeciwko stronie pozwanej- Fabryce (...) B. (...) Spółka jawna w Z. domagała się zasądzenia na swoją rzecz od strony pozwanej kwoty 3.800zł tytułem nagrody jubileuszowej wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11.03.2011r. do dnia zapłaty.

Na rozprawie w dniu 4.02.2014r. ograniczyła swoje żądanie do kwoty 2936 zł. netto zgodnie z wyliczeniem przedstawionym przez stronę pozwaną, zaś w pozostałej części powództwo cofnęła zrzekając się roszczenia/k-32 akt/. W uzasadnieniu swojego stanowiska podała, że u strony pozwanej pracowała od dnia 1.03.1986r. do dnia 9.10.2013r.. Z tytułu zatrudnienia powódka nabyła prawo do nagrody jubileuszowej za 25 letni okres zatrudnienia w wysokości 300% najniższego wynagrodzenia ,które w dacie nabycia uprawnień do nagrody wynosiło 1600zł. A zatem należna powódce nagroda jubileuszowa wynosiła kwotę 4800zł brutto .Pracodawca wypłacił powódce kwotę 1000zł na poczet nagrody jubileuszowej, w związku z tym do wypłaty pozostała kwota 3.800zł. Pismem z dnia 5.03.2013r.powódka zwróciła się do strony pozwanej o wypłatę pozostałej części nagrody jednakże pracodawca do dnia wniesienia pozwu nie wypłacił na rzecz powódki pozostałej części nagrody/k-2-3 akt/..

Strona pozwana – Fabryka (...) B. (...) sp.jawna w Z. w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa w całości na koszt powódki. W uzasadnieniu swojego stanowiska strona pozwana podała, że żądanie powódki jest nieuzasadnione, ponieważ w obowiązującym u strony pozwanej Regulaminie Wynagradzania w §12 ust.2 taka nagroda nie przysługuje. Nagrody jubileuszowe były przewidziane w Zakładowym Układzie Zbiorowym w firmie (...) w Z. od roku 1995r, która to firma została przekształcona w firmę (...). W związku z upadłością firmy (...) w Z. pozostała masa upadłości została przejęta przez wspólników firmy (...) spółka cywilna na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego. Zgodnie z tą umową na podstawie art.23(1)kp nabywcy przedsiębiorstwa stali się stroną stosunków pracy wobec pracowników sprzedawanego zakładu(§7 umowy). Wobec powyższego, zdaniem strony pozwanej, nabywcy stali się stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy obowiązującego w przedsiębiorstwie przed jego nabyciem. Jednak na podstawie art.241(8)kp postanowienia układu stosuje się do pracowników przejętych przez okres jednego roku. Zatem, zdaniem strony pozwanej, okres ten upłynął w grudniu 1999r. Po tym okresie z mocy prawa ustaje stosowanie postanowień układu pracy wobec pracowników, którzy byli nim objęci przed przejęciem przez nowego pracodawcę. Strona pozwana dodała, że rzeczywiście powódce wypłacono w roku 2013r. kwotę 1000zł tytułem części nagrody jubileuszowej, ale nastąpiło to najprawdopodobniej na skutek wadliwej interpretacji prawa przez księgowość oraz lepszej sytuacji finansowej firmy niż obecnie. Aktualnie firma (...) z trudem reguluje swoje zobowiązania i nie stać jej na dokonywanie nieuzasadnionych wypłat/k-16-17 akt/.

Sąd ustalił, że:

Powódka- A. S. była zatrudniona w Fabryce (...) w Z. od dnia 10.03.1986r początkowo na stanowisku stażysty- planisty, a następnie planisty w D. Inwestycji.

/k-39 akt, akta osobowe powódki dołączone do akt sprawy o Sygn. akt: IV P188/13 /.

Z dniem 4.12.1998r.powódka w trybie art.23(1) kp została przejęta przez nowego pracodawcę tj. Fabrykę (...) s.c w Z., która następnie przekształciła się w Fabrykę (...) B. (...) Spółka jawna w Z., co jest okolicznością bezsporną w sprawie .

/k-36 akt, akta osobowe powódki/.

Umowa o pracę z powódką została rozwiązana z dniem 9.10.2013r. bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art.52§1 kp.

/k-37 akt, akta osobowe powódki/.

U poprzedniego pracodawcy tj. w Fabryce (...)” w Z. obowiązywał od dnia 21.03.1995r. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy/ dalej: (...)/. Zgodnie z art.26 (...) pracownikowi, który przepracował 15 lat i więcej przysługiwała nagroda jubileuszowa wyrażona procentowo od kwoty najniższego wynagrodzenia obowiązującego w dniu nabycia uprawnień. I tak, po 15 latach przysługiwała nagroda w wysokości 150%, po 20 latach-200%, po 25latach- 300%, po 30 latach -400%, po 35 latach- 500%, po 40 latach-600%, po 45 latach- 700%, i po 50 latach pracy 600% najniższego wynagrodzenia. Zaliczanie okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej następowało na podstawie obowiązujących przepisów tj. Zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23.12.1989r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania/M.P.nr.44 poz.358.

/ (...) w zał. do akt sprawy/.

Z dniem 1.10.2012r. został wprowadzony u strony pozwanej Regulamin Wynagradzania (...) na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych w Fabryce (...) B. K. Sp.j.Z.. W §12 ust.2 w/w Regulaminu pracodawca wskazał, że nie wypłaca nagród jubileuszowych, dodatków stażowych, dodatków funkcyjnych oraz innych dodatków i wskaźników przeliczeniowych.

/ Regulamin Wynagradzania na k-20-23 akt/.

Powódka nie została zapoznana z treścią nowego Regulaminu Wynagradzania.

/ wyjaśnienia informacyjne powódki A. S. na k-32 akt, akta osobowe powódki/.

W dniu 28.09.2012r. strony zawarły porozumienie zmieniające dotychczasowe warunki pracy i płacy. Na mocy tego Porozumienia strony zmieniły dotychczasowe warunki umowy o pracę z dnia 10.03.1986r. w zakresie płacy zasadniczej i dodatków do wynagrodzenia zasadniczego wynikających z umowy o pracę i (...) z dnia 24.02.1995r. na warunki wynikające z Regulaminu Wynagradzania z dnia 28.09.2012r. w ten sposób, że ustalono wynagrodzenie zasadnicze w stawce miesięcznej w kwocie 1500zł oraz wprowadzono premię uznaniową w wysokości ustalanej przez pracodawcę. Pozostałe warunki umowy o pracę pozostały bez zmian. Nowe warunki zaczęły obowiązywać od dnia 1.10.2012r.

/Porozumienie zmieniające na k- 44 akt, akta osobowe powódki/.

Pismem z dnia 5.03.2013r. powódka wystąpiła do pracodawcy o wypłatę nagrody jubileuszowej za 25 letni okres zatrudnienia, dodając że na tę nagrodę oczekuje już od dwóch lat.

/k-5 akt/.

W dniu 23.05.2013r pracodawca wypłacił powódce część nagrody jubileuszowej za 25 letni okres pracy w kwocie 1000zł .

/ okoliczność bezsporna, wyjaśnienia informacyjne powódki na k-32 akt, pismo strony pozwanej wraz z wyliczeniem nagrody jubileuszowej na k-30 akt/./

Powódka A. S. nabyła prawo do nagrody jubileuszowej , według zasad określonych w art.26 (...),za 25 letni okres zatrudnienia z dniem 10.03.2011r/ okoliczność bezsporna/.

Zgodnie z wyliczeniem strony pozwanej, a niekwestionowanym przez powódkę wysokość nagrody jubileuszowej jaką by powódka otrzymała na podstawie art.26 (...) wynosiłaby kwotę 4.800 zł brutto ,a 3.936zl netto. Z uwagi na to, że powódka w dniu 23.05.2013r. otrzymała zaliczkowo kwotę 1000zł- do wypłaty pozostała kwota 2.936zł netto/k-30 akt/. I do takiej kwoty powódka ograniczyła swoje roszczenie/k-32 akt/.

Sad zważył, co następuje:

W rozpatrywanej sprawie powódka- A. S. domaga się zasądzenia na swoją rzecz nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy według postanowień art.26 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z dnia 21.03.1995r obowiązującego u poprzedniego pracodawcy tj. Fabryki (...) w Z.. Bezspornym było, że strona pozwana z mocy prawa stała się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy zgodnie z treścią art.23(1) kp. A zatem w myśl art.241(8) kp w okresie jednego roku od daty przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę do pracowników stosuje się postanowienia układu, którym byli oni objęci przed przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej. Postanowienia tego układu stosuje się w brzmieniu obowiązującym w dniu przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę. Natomiast pracodawca może stosować do tych pracowników korzystniejsze warunki, niż wynikające z dotychczasowego układu. Natomiast po upływie okresu stosowania dotychczasowego układu wynikające z tego układu warunki umów o pracę lub z innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunków pracy stosuje się do upływu okresu wypowiedzenia tych warunków. A to oznacza, że w razie przejścia zakładu pracy/art.23(1)kp/ dotychczasowa treść stosunku pracy nie ulega zmianie, również w zakresie nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Uprawnienia te, wynikające dotychczas z układu zbiorowego- po przejęciu- stają się treścią umowy o pracę / por. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21.09.1995r. I PRN 60/95/.Sąd zważył, iż zgodnie z treścią art.241 13§2 kp postanowienia układu mniej korzystne dla pracowników wprowadza się w drodze wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy o pracę. W rozpatrywanej sprawie bezspornym było, że po roku obowiązywania dotychczasowego układu zbiorowego strona pozwana nie wypowiedziała powódce dotychczasowych warunków umowy o pracę, w tym i prawa do nagrody jubileuszowej, będącej treścią tejże umowy o pracę. Powódka od dnia 10.03.1986r. do dnia 9.10.2013r. była nieprzerwanie zatrudniona u strony pozwanej ,a więc z dniem 10.03.2011r. nabyła prawo do nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy na zasadach określonych w art.26 (...)./ świadectwo pracy powódki na k-38 akt, akta osobowe powódki, (...) w zał/. Skoro zatem strona pozwana do dnia nabycia przez powódkę prawa do nagrody jubileuszowej nie wypowiedziała jej dotychczasowych warunków umowy o pracę w części dotyczącej nagrody jubileuszowej ,to należy przyjąć, że powódka ma prawo do nagrody jubileuszowej za 25 letni okres zatrudnienia na warunkach określonych w dotychczasowym Układzie Zbiorowym Pracy. Strona pozwana z dniem 1.10.2012r. wprowadziła Regulamin Wynagradzania (...) Fabryki (...) w Z., który już nie przewidywał prawa pracowników, między innymi, i do nagród jubileuszowych. Zgodnie z art.241((13) §2kp w zw. z art.77(2)§5 kp. postanowienia układu mniej korzystne wprowadza się w drodze wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o pracę. Oczywistym jest, że Regulamin Wynagradzania obowiązujący u strony pozwanej od dnia 1.10.2012r, jest mniej korzystny od dotychczasowego (...) i jego stosowanie wymagałoby dokonania stosownych wypowiedzeń zmieniających dotychczasowych warunków umów o pracę pracowników firmy. Faktem jest ,że powódka i pracodawca w dniu 28.09.2012r. zawarły porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy z mocą obowiązującą od 1.10.2012r. Porozumienie to zmieniało dotychczasowe warunki umowy o pracę powódki w części dotyczącej wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków do tego wynagrodzenia. Porozumienie to, nie zawierało natomiast żadnych ustaleń dotyczących prawa do innych świadczeń związanych z pracą, a wynikających z dotychczasowego (...), miedzy innymi i do prawa do nagrody jubileuszowej. A wręcz przeciwnie stanowiło, że pozostałe warunki umowy o prace pozostają bez zmian. Zdaniem Sadu, nagroda jubileuszowa nie jest dodatkiem do wynagrodzenia zasadniczego, tylko jak to sama nazwa wskazuje, jest ewentualnym świadczeniem przysługującym za długoletnią pracę- niezależnie od należnego wynagrodzenia zasadniczego za pracę. W przypadku powódki zawarcie tego porozumienia zmieniającego- pomijając nawet jego treść –nie miało żadnego wpływu na jej uprawnienia do nagrody jubileuszowej, ponieważ prawo to powódka nabyła przed jego wejściem w życie.

Skoro zatem postanowienia wynikające z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z dnia 21.03.1995r.r dotyczące nagród jubileuszowych stanowiły integralną część treści stosunku pracy powódki ,a strona pozwana nie dokonała ich wypowiedzenia ,to należy uznać, że postanowienia dotychczasowego (...) w części dotyczącej zasad naliczania i wypłacania nagród jubileuszowych wiążą nadal stronę pozwaną i w wyniku tego nagroda jubileuszowa powinna być naliczona i wypłacona na podstawie postanowień art.26 (...).

Z tych względów Sąd zasądził na rzecz powódki kwotę 2.936 zł. netto zgodnie z wyliczeniem strony pozwanej, a niekwestionowanym przez powódkę- jako pozostałą część należnej powódce nagrody jubileuszowej /1000zł netto powódka otrzymała w dniu 23.05.2013r./ W związku z ograniczeniem powództwa do wyżej wymienionej kwoty, Sąd w pozostałym zakresie postepowanie umorzył na podstawie art.355§1 k.p.c.

Orzeczenie o odsetkach oparto na treści art.481 k.c. w zw. z art.300 kp przyjmując ,że roszczenie stało się wymagalne z dniem nabycia prawa powódki do nagrody jubileuszowej.

O kosztach zastępstwa procesowego orzeczono na podstawie §6 pkt.3 w zw. z§11p.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu /Dz.U.z dn.3.10.2002r nr.163 poz.1349/

O kosztach sądowych orzeczono na podstawie art.113.1 ustawy z dnia 28.07.2005r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych /Dz.U.05.167.1398 ze zm/.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Pełech
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Danuta Kaczerewska
Data wytworzenia informacji: