Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 970/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2014-01-23

Sygn. akt I C 970/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 stycznia 2014 r.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Dominika Gotthardt

Protokolant Ewelina Pługowska

po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2014 r. w Zgorzelcu

na rozprawie sprawy

z powództwa E. T.

przeciwko Fabryce (...) B. (...) Spółka jawna z siedzibą w Z.

o zwolnienie od egzekucji

I.  zwalnia od egzekucji samochód marki T. (...) r., nr rej. (...) zajęty przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, M. R. (1) w dniu 17 maja 2013 r. w sprawie egzekucyjnej sygn. akt Km 28/13,

zasądza od pozwanego Fabryki (...) B. (...) Spółka jawna z siedzibą w Z. na rzecz powoda E. T. kwotę 4.244,43 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 2.400 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego

Sygn. akt I C 970/13

UZASADNIENIE

Powódka E. T. w pozwie skierowanym przeciwko Fabryce (...) B. (...) spółka jawna z siedzibą w Z. domagała się zwolnienia od egzekucji samochodu marki T. (...) r. nr rejestracyjny (...), zajętego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu M. R. (1), protokołem zajęcia ruchomości z dnia 17 maja 2013 r., doręczonym powódce w dniu 21 maja 2013 r. w postępowaniu egzekucyjnym o sygn. akt Km 28/13, a ponadto zasądzenia kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu podała, że skierowanie egzekucji do rzeczy ruchomej objętej protokołem zajęcia narusza jej prawa, bowiem od 28 sierpnia 2012 r. jest jedynym właścicielem zajętego samochodu, natomiast nie jest ona dłużnikiem objętym w protokole zajęcia ruchomości tytułem wykonawczym.

Strona pozwana w odpowiedzi na pozew (k. 19-22) wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Strona pozwana zarzuciła, że przedmiotowy pojazd nie należy w całości do powódki, ponadto podniosła termin przedawnienia wskazując, że powódka uchybiła terminowi z art. 841 § 3 k.p.c.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 26 października 2000 r. Z. T. i E. T. zawarli umowę o wyłączenie wspólności ustawowej.

Dowód: akt notarialny rep. A numer (...) k. 12.

W dniu 30 lipca 2009 r. powódka wraz ze Z. T. nabyła od Fabryki (...) B. (...) spółka jawna w Z. samochód osobowy marki T. (...) r. nr rejestracyjny (...) za kwotę 30.500 zł.

W dniu 10 sierpnia 2012 r. powódka otrzymała od syna w formie darowizny kwotę 20.000 zł.

W dniu 20 sierpnia 2012 r. Z. T. sprzedał na rzecz E. T. swój udział wynoszący ½ we własności samochodu marki T. (...) r. nr rejestracyjny (...) za kwotę 21.105 zł.

W dniu 21 sierpnia 2012 r. E. T. złożyła wniosek w(...) w Z. o zarejestrowanie samochodu marki T. (...) r. nr rejestracyjny (...).

Dowody: faktura k. 28, k. 30, umowa k. 41, kserokopia dowodu rejestracyjnego k. 9-10, decyzja k. 11, zgłoszenie k. 58-61, potwierdzenie przelewu k. 62, zeznania powódki k. 63-64.

Prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 12 października 2012 r., sygn. akt I Nc 925/12 Sąd Rejonowy w Zgorzelcu nakazał pozwanemu Z. T. aby zapłacił na rzecz Fabryki (...) B. (...) spółka jawna w Z. kwotę 2.085,28 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 10 lipca 2012 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 647 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Dowód: nakaz zapłaty k. 23 akt sygn. Nc 925/12.

W dniu 22 stycznia 2013 r. wierzyciel Fabryka (...) B. (...) spółka jawna w Z. złożyła do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego sygn. akt Nc 925/12.

W dniu 17 maja 2013 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu M. R. (1) dokonał zajęcia ruchomości w postaci samochodu marki T. (...) r. o wartości 20.000 zł.

Odpis protokołu o zajęciu ruchomości powódka otrzymała w dniu 21 maja 2013 r.

Dowody: wniosek k. 1 akt egzekucyjnych, protokół zajęcia wraz z potwierdzeniem odbioru k. 72 i k. 74 akt egzekucyjnych.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Zgodnie z art. 841 § 1 k.p.c. osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Natomiast w świetle art. 841 § 3 k.p.c. powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych.

Na wstępie należy podkreślić, że chybiony jest zarzut pozwanego przedawnienia roszczenia, albowiem jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach egzekucyjnych sygn. Km 28/13 powódka otrzymała protokół zajęcia ruchomości w dniu 21 maja 2013 r., podczas gdy pozew został nadany w urzędzie pocztowym w dniu 20 czerwca 2013 r., a więc z zachowaniem miesięcznego terminu wynikającego z art. 841 § 3 k.p.c.

Chybiony jest również zarzut pozwanego, że powódka nie jest jedynym właścicielem przedmiotowego pojazdu, albowiem jak wynika z załączonych do akt dokumentów w szczególności w postaci umowy sprzedaży z dnia 20 sierpnia 2012 r., decyzji o zarejestrowaniu samochodu oraz dowodu rejestracyjnego, powódka w chwili zajęcia była jedynym właścicielem tego pojazdu.

W ocenie Sądu chybiony jest także zarzut pozwanego, że umowa z dnia 20 sierpnia 2012 r. o sprzedaży przez Z. T. na rzecz E. T. udziału w samochodzie objętym postępowaniem została zawarta dla pozoru celem usunięcia majątku Z. T. w związku z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi, albowiem wbrew regule dowodowej z art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c., strona pozwana nie udowodniła tych okoliczności, a była reprezentowana przez pełnomocnika zawodowego.

Poza tym podkreślić należy, że gołosłowne i nie poparte żadnym dowodem jest twierdzenie strony pozwanej, że powódka nie miała własnych środków na zakup przedmiotowego samochodu, albowiem jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, syn powódki przekazał jej w formie darowizny kwotę 20.000 zł, poza tym jak wynika z zeznań samej powódki miała ona oszczędności.

Sąd dał w pełni wiarę wszystkim stanowiącym dowód w sprawie dokumentom. Pochodziły one od podmiotów uprawnionych do ich wydania, sporządzone zostały w przepisanej formie, zatem brak było podstaw, by zarzucić im nierzetelność lub nieprawdziwość, a żadna ze stron nie kwestionowała ich prawdziwości.

Poza sporem jest, że stanowiący postawę zajęcia ruchomości tytuł wykonawczy w postaci nakazu zapłaty z dnia 12 października 2012 r., sygn. akt I Nc 925/12 został wydany tylko przeciwko Z. T..

W świetle powyższego skoro zatem powódka była jednym właścicielem samochodu marki T. (...) r. nr rejestracyjny (...), a tytuł wykonawczy na podstawie którego komornik dokonał zajęcia ruchomości nie był przeciwko E. T., Sąd na podstawie art. 841 § 1 k.p.c. zwolnił od egzekucji samochód marki T. (...) r. nr rejestracyjny (...) zajęty przez komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu M. R. (2) w dniu 17 maja 2013 r. w sprawie egzekucyjnej sygn. akt Km 28/13.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. Na koszty procesu poniesione przez powódkę złożyły się: opłata od pozwu w kwocie 1.000 zł, koszty zastępstwa procesowego w wysokości 2.400 zł zgodnie z § 2 w zw. z § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa w kwocie 17 zł oraz koszty dojazdu pełnomocnika do Sądu w kwocie 827,43 zł, czyli łącznie 4.244,43 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dagmara Nieścierowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Dominika Gotthardt
Data wytworzenia informacji: