Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 135/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2013-03-22

Sygnatura akt IVP 135/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Z., dnia 28-02-2013 r.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu IV Wydział Pracy w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Danuta Kaczerewska

Protokolant:Agnieszka Kowalska

po rozpoznaniu w dniu 28-02-2013 r. w Zgorzelcu

sprawy

z powództwa J. L.

przeciwko Przedsiębiorstwo Państwowej (...) Spółka z o.o. w Z.

o odprawę emerytalną

I.  zasądza od strony pozwanej Przedsiębiorstwa Państwowej (...) Spółki z o.o. w Z. na rzecz powoda J. L. kwotę 10.264,66 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt sześć groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia zapłaty,

II.  zasądza od strony pozwanej Przedsiębiorstwa Państwowej (...) Spółki z o.o. w Z. na rzecz Skarbu Państwa – Sąd Rejonowy w Zgorzelcu kwotę 513 zł tytułem opłaty sądowej (art.113.1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

IV P 135//12

UZASADNIENIE

Powód- J. L. w pozwie skierowanym przeciwko stronie pozwanej- Przedsiębiorstwu Państwowej (...) Sp. z o.o.w Z., a ostatecznie sprecyzowanym na rozprawie w dniu 28.02.2013r/k-60 akt/domagał się zasadzenia na swoją rzecz od strony pozwanej kwoty 8.416,66 zł netto wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1.01.2010r. do dnia zapłaty tytułem pozostałej części niewypłaconej odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę. W uzasadnieniu swojego stanowiska podał, że od dnia 9.10.1967r. do dnia 31.01.1992r. był pracownikiem Przedsiębiorstwa Państwowej (...) w Z. i był zatrudniony na stanowisku kierowcy na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. W okresie od 2.03.92r. do dnia 1.08.98r był zatrudniony u innych pracodawców tj:w (...) T. w B. i (...), po czym od dnia 18.12.1998r. do 31.12.2009r. podjął pracę na stanowisku kierowcy u strony pozwanej. Z dniem 1.01.2010r. przeszedł na emeryturę. W dniu 22.06.2010r. i w dniu 1.10.2010r. pozwany pracodawca wypłacił mu odprawę emerytalną w dwóch ratach- w łącznej wysokości 3.498,88 zł netto. Zdaniem powoda kwota ta jest zaniżona, gdyż została wyliczona według mniej korzystnych zasad , niż te które obowiązywały przed zmianą (...) w (...) Sp.z o.o. wprowadzoną protokołem dodatkowym nr.13 i protokołem nr.14.Dodał, że zasady obliczania podstawy wymiaru odprawy pieniężnej były analogiczne jak nagród jubileuszowych i zostały zmienione na mniej korzystne protokołem nr.13 z dn.18.10.2007r, i nr.14 z dnia 22.10.2007r. które weszły w życie od dnia 1.01.2008r. Zdaniem powoda pracodawca powinien był dokonać wypowiedzenia dotychczasowych warunków płacowych, czego jednak nie uczynił. Gdyby nie dokonano zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym powód otrzymałby odprawę pieniężną w wyższej wysokości/ k- 2 do k-4 akt/.

Strona pozwana – Przedsiębiorstwo Państwowej (...) Sp.z o.o. w Z. w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa na koszt powoda. Zdaniem strony pozwanej spełniła ona wobec powoda ciążący na niej obowiązek i wypłaciła powodowi przysługującą mu odprawę emerytalną zgodnie z treścią obowiązującego u strony pozwanej Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z dnia 22.02.2000r tj. zgodnie z protokołem dodatkowym nr.14 który wszedł w życie w dniu 1.01.2008r. Zdaniem strony pozwanej odprawa emerytalna została wypłacona powodowi zgodnie z przepisami płacowymi obowiązującymi u pracodawcy i nie naruszała art.241(13) §2 kp. Dodała, ze między stronami doszło do zawarcia porozumienia w przedmiocie pogorszenia zasad nabywania prawa do odprawy emerytalnej ,co wynika z licznych dokumentów znajdujących się w aktach osobowych powoda a dotyczących zasad wynagradzania powoda/przeszeregowania/. W dokumentach tych pracodawca powoływał się na zmieniony Układ Zbiorowy, a zatem powód miał świadomość zmian w zasadach otrzymywania odprawy emerytalnej i ich nie kwestionował. Zdaniem strony pozwanej świadczy to o tym, że doszło do złożenia przez powoda -w sposób dostatecznie ujawniający jego wolę- oświadczenia o przyjęciu nowych zasad dotyczących wypłaty odprawy emerytalnej, wynikających ze zmienionego układu zbiorowego na mocy protokołu dodatkowego nr.14, który wszedł w życie w dniu 1.01.2008r/k-33-34 akt/.

Sąd ustalił, że:

Powód- J. L. był zatrudniony u strony pozwanej w okresie od dnia 18.12. 1998r. do dnia 31.12.2009r. Wcześniej był zatrudniony u następujących pracodawców: od dnia 9.10.1967r do 31.01.1992r w Przedsiębiorstwie Państwowej (...) w Z., od dnia 2.03.92r do dnia 31.01.95r w (...) w B., od 1.02.95r. do 31.05.98r. w Hurtowni (...) w B. i od 1.06.98r. do 1.08.98r. w Hurtowni (...) Sp.z o.o.w B.. Z dniem 31.12.2009r. stosunek pracy powoda i strony pozwanej został rozwiązany na zasadzie porozumienia stron w związku z przejściem powoda na emeryturę/ akta osobowe powoda/. U strony pozwanej od dnia 1.07.2000r.obowiazuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Przedsiębiorstwa Państwowej (...) Spółka z o.o. Do czasu wprowadzenia zmian do Układu Zbiorowego Pracy protokołem nr.14 z dnia 22.10. (...). pracownicy posiadali prawo do odprawy emerytalnej na zasadach określonych w art.19 (...). Zgodnie z art.19 (...) p.2- przy ustalaniu okresów pracy i innych okresów uprawniających do odprawy emerytalnej stosowało się przepisy przewidziane dla nagród jubileuszowych, zaś odprawę naliczało się na zasadach analogicznych jak nagrodę jubileuszową- wskazanych w art.18ust.4,5, i 6 (...)/ (...) art.19 w zał. do akt/. Do czasu wprowadzenia zmian do Układu protokołem dodatkowym nr.13 z dn.18.10.2007r. pracownicy posiadali prawo do nagrody jubileuszowej za długoletnią pracę na zasadach określonych w art.18 (...). Zgodnie z art.18 (...) prawo do pierwszej nagrody pracownik nabywał po 15 latach z tym zastrzeżeniem, iż pierwsza nagroda i kolejne nagrody za wyższe okresy jubileuszowe wypłacane są u pracodawcy po zatrudnieniu u niego pracownika przez co najmniej 5 lat. Po 15 latach pracy pracownikowi przysługuje nagroda w wysokości 150% podstawy wymiaru, po 20 latach-200% podstawy wymiaru, po 25 latach-300% podstawy wymiaru,po30 latach pracy -400% podstawy wymiaru,po35 latach-500% podstawy wymiaru, po40 latach- 600% podstawy wymiaru, po 45 latach -700% podstawy wymiaru, po50 latach pracy oraz po upływie każdych następnych 5 kolejnych lat pracy w takiej samej podstawie wymiaru- 800%. Do obliczenia wysokości nagrody według podstaw wymiaru nagrody przyjmuje się okres zatrudnienia u pracodawcy w proporcji procentowej do okresu zatrudnienia u innego pracodawcy ustalając zatrudnienie w latach i miesiącach. Za okres zatrudnienia u pracodawcy zaliczany do nagrody jubileuszowej przyjmuje się pracownikowi jego wynagrodzenie obliczone jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, a za każdy inny okres poprzedniego zatrudnienia oblicza się od kwoty zryczałtowanej w wysokości 20 zł /art.18 (...) zał. do akt /. Protokołem dodatkowym nr. 13 z dnia 18.10.2007r., który wszedł w życie z dniem 1.01.2008r. wprowadzone zostały zmiany do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, miedzy innymi i w zakresie zasad naliczania nagród jubileuszowych. W rozdziale I art.2 wprowadzono pkt.13 o treści, że przez zatrudnienie u pracodawcy uprawniające do nagrody jubileuszowej rozumie się : nieprzerwany okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę u pracodawcy i jego poprzedników prawnych oraz pkt.14, że przez inne okresy zatrudnienia uprawniające do nagrody jubileuszowej rozumie się: a/ występujące przed okresem zatrudnienia o którym mowa w pkt.13- okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w Przedsiębiorstwie Państwowej (...) Spółka z o.o. i jej poprzedników prawnych a także we wszystkich jednostkach krajowych które w nazwie posiadały określenie Przedsiębiorstwo Państwowej (...) zakończone rozwiązaniem umowy o pracę: b/ inne okresy zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub stosunku służbowego na terytorium RP z wyłączeniem okresów zatrudnienia zakończonych rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika lub wygaśnięciem stosunku pracy z przyczyn zawinionych przez pracownika. Ponadto zmieniono treść art.18 ust.2 i ust.4 wprowadzając zapis, że prawo do pierwszej nagrody pracownik nabywa po 15 latach pracy z tym, ze pierwsza nagroda i kolejne nagrody za wyższe okresy jubileuszowe wypłacane będą po zatrudnieniu u pracodawcy nieprzerwanie co najmniej 10 lat zaś do obliczenia indywidualnej wysokości nagrody wg podstawy wymiaru nagrody przyjmuje się okres zatrudnienia u pracodawcy uprawniający do nagrody jubileuszowej w proporcji procentowej do innych okresów zatrudnienia uprawniających do nagrody jubileuszowej ustalając zatrudnienie w latach i miesiącach /protokół dodatkowy nr.13 na k-50-53 akt/ Należy podkreślić, ze protokół dodatkowy nr.13 z dn.18.10.2007r. wprowadzający mniej korzystne zasady naliczania nagród jubileuszowych był stosowany wprost do naliczania odpraw emerytalnych, co wynika z treści §2 ust.2,3 i 4 protokołu dodatkowego nr.14 do (...) z dnia 22.10.2007r .W §2 ust.2 tegoż protokołu nr.14 wprowadzono bowiem zapis, że przy ustalaniu okresów pracy i innych okresów uprawniających do odprawy emerytalnej stosuje się odpowiednio postanowienia przewidziane dla nagród jubileuszowych, zaś dla ustalenia podstawy do naliczenia odprawy stosuje się postanowienia wskazane w art.18 ust.4,5,6 (...) czyli również zasad obowiązujących przy ustalaniu i naliczaniu nagród jubileuszowych/ protokół dodatkowy nr.14 z dn.22.10.2007r. na k-55-57 akt/. /.Pismem z dnia 9.11.2010r. powód zwrócił się do pracodawcy o wypłacenie odprawy emerytalnej według zasad przed wprowadzeniem zmian do (...)/ k-8 akt/. W odpowiedzi na to pismo pracodawca poinformował powoda, że została naliczona na jego rzecz odprawa emerytalna do której nabył prawo w dniu 1.01.2010r.-zgodnie z obowiązującym protokołem nr.13 i brak jest podstaw do wyrównania naliczonej i wypłaconej odprawy/k- 7 akt/. Bezspornym było ,że zakład pracy wypłacił powodowi odprawę pieniężną w dwóch ratach tj. w dniu 22.06.2010 oraz w dniu 1.10.2010r w kwocie łącznej 4.173,98zł brutto, a 3.488,98 zł netto- według nowych zasad obowiązujących od 1.01.2008r, a wprowadzonych protokołem nr.13 i nr.14 do (...) / wyjaśnienia informacyjne powoda na k-60, wyliczenie wypłaconej odprawy emerytalnej na k-49 akt/.

Zgodnie z wyliczeniem strony pozwanej, a niekwestionowanym przez powoda wysokość odprawy emerytalnej jaką by powód otrzymał na podstawie art.18 i art.19 (...) w brzmieniu obowiązującym przed 1.01.2008rtj.przed wprowadzeniem protokołu nr.13 z dn.18.10.2007r i nr.14 z dn.22.10.2010 wynosiłaby kwotę 14.438,64 zł brutto. Natomiast po wprowadzeniu zmian do (...) wysokość tej nagrody została wyliczona na kwotę 4.173,98zł brutto a netto 3.488,98 zł/k-49 akt/. I w takiej wysokości powód otrzymał odprawę emerytalną w dwóch ratach/ wyjaśnienia informacyjne powoda na k-60 akt/.

Sad zważył, co następuje:

W rozpatrywanej sprawie powód J. L. domaga się zasądzenia na swoją rzecz różnicy pomiędzy wypłaconą mu odprawą emerytalną według nowych postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, a odprawą jaka by mu przysługiwała według postanowień (...) przed wprowadzeniem zmian. Sąd zważył, iż zgodnie z treścią art.241 13§2 kp postanowienia układu mniej korzystne dla pracowników wprowadza się w drodze wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy o pracę. W ocenie Sądu postanowienia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w części dotyczącej sposobu naliczania i wypłacania odpraw emerytalnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2007r. były korzystniejsze, niż postanowienia wprowadzone protokołem dodatkowym nr.13 z dn.18.10.2007r i nr.14 z dnia 22.10.2007r.,a obowiązujących od dnia 1.01.2008r. Bezspornym było, że odprawę emerytalną nalicza się na zasadach analogicznych jak przy nagrodach jubileuszowych zaś protokół dodatkowy nr.13 do (...) z dnia 18.10.2007r.dotyczący zmian w sposobie naliczania nagród jubileuszowych- był stosowany wprost do ustalania podstawy wymiaru odprawy emerytalnej. Między innymi protokół nr.13 z dn.18.10.2007r do (...) wprowadził pojęcie „ zatrudnienia u pracodawcy uprawniające do nagrody jubileuszowej”/ a więc i do odprawy emerytalnej/ oraz tzw.”inne okresy zatrudnienia uprawniające do nagrody jubileuszowej”/ a więc i do odprawy emerytalnej/. Przez zatrudnienie u pracodawcy należy rozumieć nieprzerwany okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę u pracodawcy i jego poprzedników, zaś wszystkie pozostałe okresy zatrudnienia / nawet wcześniejsze u pracodawcy/ zaliczone zostały do „ innych okresów zatrudnienia uprawniających do nagrody jubileuszowej”. Taka zmiana art.18 i 19 (...) wprowadzona protokołami dodatkowymi nr.13 i nr.14 spowodowała, że powodowi zaliczono tylko 10 lat pracy jako zatrudnienie u pracodawcy, a 30 lat pracy jako inne okresy uprawniające do odprawy emerytalnej, natomiast przed wprowadzeniem zmian protokołem nr.13 i nr.14powodowi zaliczono by 35lat i 4 miesiące pracy u strony pozwanej a tylko 6 lat i 5 miesięcy jako pracę poza Przedsiębiorstwem (...). Taka zmiana miała też wymierne skutki jeśli chodzi o wysokość odprawy emerytalnej, ponieważ zgodnie z art.18 p.5 (...) w zw. z art.19 p.2 i 4 za okres zatrudnienia u pracodawcy zaliczany do odprawy emerytalnej przyjmuje się pracownikowi jego wynagrodzenie obliczone jak ekwiwalent za urlop ,a za każdy inny okres poprzedniego zatrudnienia oblicza się od kwoty zryczałtowanej w wysokości 20 zł. Z samego zastawienia faktycznie naliczonej nagrody jubileuszowej i kwoty nagrody według postanowień (...) przed zmianami bezspornie wynika, że postanowienia (...) dotyczące odpraw emerytalnych zmienione protokołem dodatkowym nr.13 z dn.18.10.2007r i nr.14 z dn.22.10.2007r. są mniej korzystne niż postanowienia art.18 i art.19 (...) w brzmieniu przed 1.01.2008r/k- 49 akt/.

Należy również podkreślić, ze postanowienia wynikające z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z dnia 22.02.2000r dotyczące odpraw emerytalnych stanowiły integralną część treści stosunku pracy powoda. A zatem w myśl art.241 13§2 kp postanowienia Układu mniej korzystne dla pracowników wprowadza się w drodze wypowiedzenia warunków umowy o pracę w tej części. Bezspornym jest, że strona pozwana nie dokonała takiego wypowiedzenia w stosunku do powoda. Dlatego też należy uznać, że postanowienia (...) w brzmieniu obowiązującym przed 1.01.2008r w części dotyczącej zasad naliczania i wypłacania odpraw emerytalnych wiążą nadal stronę pozwaną i w wyniku tego odprawa emerytalna powinna być naliczona i wypłacona na podstawie postanowień (...) w brzmieniu przed wprowadzoną zmianą protokołem dodatkowym nr.13 i nr.14 do (...). Z tych względów Sąd zasądził na rzecz powoda kwotę 10.264,66zł brutto- jako różnicę pomiędzy faktycznie otrzymaną odprawa emerytalną, a odprawą jaka by mu przysługiwała na podstawie dotychczasowych przepisów (...) zgodnie z wyliczeniem strony pozwanej, a niekwestionowanym przez powoda/k-49 akt/.. Orzeczenie o odsetkach oparto na treści art.481 kc w zw.z art.300kp tj. od dnia wymagalności roszczenia.

Sąd nie podziela stanowiska strony pozwanej, ze „do niekorzystnej zmiany warunków płacy i pracy doszło w wyniku porozumienia stron, bowiem w licznych dokumentach dotyczących zasad wynagradzania/przeszeregowania/ powoda- pracodawca powoływał się na zmieniony Układ Zbiorowy Pracy.” Zdaniem Sądu angaże powoda zawierające zmianę stawki zaszeregowania – nie są wypowiedzeniem warunków pracy i płacy w rozumieniu art.241 13§2 kp- tym bardziej, ze pracodawca w tych angażach wyraźnie wskazywał, że „pozostałe warunki pozostają bez zmian”. W angażach tych nie ma żadnej mowy o zmianach dotyczących sposobu naliczania odpraw emerytalnych. Z tych względów Sąd pominął dowód z przesłuchania w charakterze świadka menadżera personalnego- H. W.- jako nie mający istotnego znaczenia dla merytorycznego rozpoznania niniejszego sporu.

O kosztach sadowych orzeczono na podstawie art.113.1 ustawy z dnia 28.07.2005r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych /Dz.U.05.167.1398 ze zm/.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Pełech
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Danuta Kaczerewska
Data wytworzenia informacji: