Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 205/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2014-05-29

Sygn. akt I C 205/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 maja 2014 r.

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Maciej Dubrowski

Protokolant: Justyna Dyka

na rozprawie po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2014 r. sprawy

z powództwa B. (...) (...)w G.

przeciwko S. K. (C.)

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej S. K. (C.) na rzecz powoda B. (...) (...)
w G.
kwotę 18 469,79 zł (osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i 79/100 zł) wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 18 282,79 zł od dnia 09-05-2013 r. do dnia zapłaty,

II.  dalej idące powództwo oddala,

III.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 2 631,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 205/14

UZASADNIENIE

Powód B. (...) G. w dniu 09-05-2013r. wniósł do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko S. C. o zapłatę kwoty 18 469,79 zł z umownymi odsetkami wynoszącymi czterokrotność kredytu lombardowego NBP od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zwrot kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że na podstawie umowy cesji nabył od (...) Bank S.A. (...) w W. prawa do wierzytelności wobec pozwanego z tytułu umowy o kartę kredytową nr (...) z dnia 19-10-2007r, a kwota dochodzona pozwem wynika z wyciągu z ksiąg funduszu z dnia 08-05-2013r i składa się z 11 530,13 zł kwoty kapitału i 6 751,95 zł odsetek oraz 187,71 zł tytułem kosztów (prowizji, ubezpieczeń, opłat oraz kosztów windykacji).

Postanowieniem z dnia 23-09-2013r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie o sygn. VI Nc-e 1014113/13 stwierdził brak możliwości doręczenia nakazu w elektronicznym postępowaniu upominawczymi pozwanej przekazał rozpoznanie sprawy do tutejszego Sądu. (k.-6)

Powód w uzupełniając pozew do wymogów postępowania uproszczonego podtrzymał pozew w całości dołączając do pozwu kserokopie: umowy kredytu odnawialnego, bankowego tytułu egzekucyjnego wystawiony przez zbywcę wierzytelności, postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności b.t.e., akt egzekucyjnych, umowy cesji wierzytelności, wyciągu z ksiąg rachunkowych funduszu.

Pozwana na rozprawie wniosła o oddalenie powództwa przyznając, że wzięła kredyt, którego następnie nie spłaciła. Przyznała również, że podniosła limit kredytu do kwoty 12 000,00 zł. Zarzuciła jednie nieprawidłowe wyliczenie i wysokość odsetek podanych przez powoda. Pozwana oświadczyła, że obecnie nazywa się K. okazując dowód osobisty.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

(...) S.A. w P. O.. w Polsce z siedziba w W. w dniu 17-10-2007r. zawarł z pozwaną S. C. obecnie K. umowę kredyty odnawialnego nr (...). Zgodnie z umową bank przyznał pozwanej kredyt w kwocie 8000,00zł. Następnie telefonicznie limit został podniesiony do kwoty 12 000,00 zł

[dowód: kserokopia umowa k.21-23, twierdzenia pozwanej]

(...) S.A. w P. O.. w Polsce z siedziba w W. w dniu 29-09-2009r wystawił przeciwko pozwanej Bankowy Tytuł Egzekucyjny na łączną kwotę zadłużenia pozwanego z tytułu mowy o limit i kartę kredytową wynoszącą 13 066,13zł i i składającą się z 11 530,13 zł kwoty kapitału, 1303,84 zł odsetek umownych, 45,09 zł odsetek karnych oraz 187,71 zł tytułem opłat i prowizji. Zgodnie z (...) bankowi należały się dalsze odsetki ustawowe liczone od kapitału od dnia 30-09-2009r.

[dowód: kserokpia (...) k- 24.]

Postanowieniem z dnia 14-12-2009r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu o sygn. akt I Co 2265/09 nadał powyższemu Bankowemu Tytułowi Egzekucyjnemu klauzule wykonalności.

[dowód: kopia post. I Co 2265/09 k. 25-26]

(...) S.A. w P. O.. w Polsce z siedziba w W. wnioskiem z dnia 12-02-2010r złożonym u Komornika przy Sądzie Rejonowym w Lesznie- M. S. wszczął przeciwko pozwanemu postępowanie egzekucyjne prowadzone pod sygn. (...)

[dowód: kopia wniosku k. 27-28]

Postanowieniem Komornika przy Sądzie Rejonowym w Lesznie- M. S. o sygn. akt Km (...) z dnia 13-12-2010r egzekucja przeciwko pozwanej została umorzona z uwagi na jej bezskuteczność.

[dowód: kopia post. Komornika przy Sądzie Rejonowym w Lesznie- M. S. o sygn akt (...)

W dniu 27-04-2012 r. (...) S.A. w P. O.. w Polsce z siedziba w W. zawarła z powodem umowę sprzedaży wierzytelności, na podstawie której przejął on prawo do wierzytelności wobec pozwanej wynikającej z umowy o bankowej nr (...) . Zgodnie z wyciągiem z elektronicznego załącznik do umowy cesji na rzecz powoda (...) S.A. w P. O.. w Polsce z siedziba w W. następujące wierzytelności według stanu na dzień 27-04-2012r: 11 530,13 zł kwoty kapitału, 3 142,22 zł odsetek umownych, 817,13 zł odsetek karnych oraz 187,71 zł tytułem opłat i prowizji.

[ dowód: kserokopia umowa sprzedaży wierzytelności, k. 35-36, wyciąg z załącznik do umowy, k.38].

B. (...)w G. w dniu 08-05-2013r. wystawił wobec pozwanej wyciąg z ksiąg rachunkowych na łączną kwotę zadłużenia pozwanego z tytułu mowy o limit i kartę kredytową wynoszącą 18 469,79 zł i składającą się z 11 530,13 zł kwoty kapitału, 6 751,95 zł odsetek oraz 187,71 zł tytułem opłat i prowizji. Zgodnie z wyciągiem z ksiąg rachunkowych powodowemu funduszowi należały się dalsze odsetki umowne wynoszące czterokrotność kredytu lombardowego NBP w skali roku liczone od całego zadłużenie od dnia 08-05-2013r.

[dowód: kserokopia wyciągu k- 24.]

Sąd zważył, co następuje:

Uprawnienie żądania przez powoda roszczenia dochodzonego niniejszym pozwem wynika z zawartej przez pozwaną umowy kredytu odnawialnego nr (...) z dnia17-10-2007r.

Wysokość dochodzonej kwoty, ani warunki umowy nie były między stronami sporne, pozwana przyznała, że w toku umowy limit kredytu został przez nią podniesiony do 12 000,00 zł.

Pozwana zakwestionowała jedynie wysokość naliczonych odsetek i ich stopę wskazana w pozwie dlatego pozostałe okoliczności zostały uznane za przyznane (art. 229 k.p.c.). Zgodnie z dyspozycją przepisu, skutkiem przyznania niebudzącego wątpliwości, jest wyłączenie obligatoryjności przeprowadzania postępowania dowodowego co do przyznanych okoliczności faktycznych. Przyznanie jest więc, jak powszechnie się przyjmuje, w zasadzie oświadczeniem wiedzy strony, że twierdzenie faktyczne jej przeciwnika procesowego odpowiada rzeczywistości. Jest ono czynnością procesową jednostronną i nie musi być dla swej skuteczności przyjęte przez stronę przeciwną, gdyż jej adresatem jest organ rozstrzygający. Może ono dotyczyć ściśle określonej okoliczności faktycznej, ale również wszystkich faktów składających się na podstawę faktyczną żądania powództwa – por. uzasadnienie wyroku SN z dnia 2 sierpnia 2000 r., I PKN 749/99, OSNP 2002, nr 4, poz. 87.

Zarzut pozwanej co do nieprawidłowego określenia dalszych odsetek w wysokości odsetek maksymalnych i dochodzenie ich od całego roszczenia okazał się zasadny. Według (...) bank uważał, że należą mu się odsetki ustawowe liczone wyłącznie od kapitału, powód natomiast domagał się odsetek umownych od całego zadłużenia nie wskazując przy tym odpowiadającego żądaniu zapisu umownego uprawniającego pierwotnego wierzyciela do takich odsetek. Niewątpliwie bank zbył na rzecz powoda tylko tyle uprawnień ile mu przysługiwało więc dalsze odsetki mogły być naliczane wyłącznie od kapitału i według stopy ustawowej. Zgodnie z wyciągiem z elektronicznego załącznik do umowy cesji na rzecz powoda (...) S.A. w P. O.. w Polsce z siedziba w W. przeniosło następujące wierzytelności według stanu na dzień 27-04-2012r: 11 530,13 zł kwoty kapitału, 3 142,22 zł odsetek umownych, 817,13 zł odsetek karnych oraz 187,71 zł tytułem opłat i prowizji. Odsetki ustawowe jakiej miał prawo naliczyć zbywca i powód za okres od dnia wystawienia (...) 30-09- (...) do dnia 08-05-2013r ( dnia sporządzenia pozwu) od kwoty kapitału wyniosły 5408,42 zł co daje łącznie wyższą kwotę niż dochodzona pozwem 18 469,79 zł i świadczy, o tym że do dnia sporządzenia pozwu naliczane były wyłącznie odsetki od kapitału i to według stopy ustawowej. Dodatkowo z żadnego dokumentu nie wynika aby powoda (...) S.A. w P. O.. w Polsce z siedziba w W. miało prawo do innych odsetek niż wskazanych w wyciągu do umowy cesji, oraz żeby takie roszczenie przeniosło w drodze cesji na powoda. Roszczenie powoda o dalsze odsetki od całego roszczenie według stopy umownej jako bezzasadne i nieudowodnione podlegało oddaleniu.

Roszczenie więc o dalsze odsetki mogło zostać uwzględnione wyłącznie według stopy odsetek ustawowych i stosownie do art. 482 § 1 k.c. i wyłącznie od kapitału i skapitalizowanych odsetek wymagalnych na dzień wniesienia pozwu tj od kwoty18 282,79 zł. Żądanie odsetek od kwoty 187,71 zł nie przysługiwało pierwotnemu wierzycielowi jak wynika z (...) nie mogło więc przysługiwać nabywcy tej wierzytelności[ art. 509 k.c.].

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

O kosztach procesu orzeczono w oparciu o art. 98 k.p.c. albowiem pozwana przegrała sprawę w całości. Na zasądzoną kwotę kosztów składają się: opłata sądowa – 231,00 zł, oraz koszty zastępstwa procesowego – 2 400,00 zł.

.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dagmara Nieścierowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Maciej Dubrowski
Data wytworzenia informacji: